Historia naszego klubu rozpoczęła się w dniu 31.01.1985 roku, w tym dniu powstał Klub Wzajemnej Pomocy „Merkury” w Łasku. Głównym założycielem klubu był Cegielman Jerzy. Klub „Merkury” mieścił się wtedy w Urzędzie Miasta i Gminy Łask, ul. Warszawska 14.
29.05.1985 r. powołana została Rada Kobiet zrzeszająca żony członków klubu, oraz panie działające na rzecz ruchu trzeźwości.

Przeprowadzka: 15.02.1992 r. otrzymaliśmy klucze do nowego lokalu z siedzibą przy Przedsiębiorstwie Komunalnym w Łasku, ul. Objazdowa 4.

Ważna data: w dniu 07.12.1992 r. ważnym wydarzeniem w dziejach klubu było przystąpienie do Federacji Klubów Abstynenckich w Polsce.

Kolejna Przeprowadzka: dnia 30.09.2004 r. został oddany do użytku nowy lokal klubu, przy ul. Warszawskiej 42.

Kolejna przeprowadzka: od 01.01.2020 r. Ostrów 55, 98-100 Łask. Teren Zespołu Szkół Mundurowo -Technicznych

Cele stawiane sobie przez stowarzyszenie to:

  • Kształtowanie u członków klubu chęci do utrzymywania trwałej abstynencji i stwarzania im ku temu warunków.
  • Działania zmierzające do zapewnienia osobom uzależnionym łatwiejszego dostępu do leczenia, pomocy psychologicznej oraz poprawy warunków terapii.
  • Działanie w społeczeństwie na rzecz ruchu abstynenckiego
  • Rozwijanie u członków klubu nowych zainteresowań

Ponadto Klub Abstynenta Merkury od początku swojej działalności organizował: rocznice trzeźwości klubowiczów, rocznice klubu abstynenta, Dzień dziecka, Dzień Kobiet. Obecnie swoją działalność rozszerzył organizując Dzień Krokusa, obozy terapeutyczne , wyjazdy do Lichenia i Częstochowy, wigilię, sylwestra oraz zabawy abstynenckie.
Działalność klubu jest nastawiona przede wszystkim na pomoc w utrzymywaniu abstynencji osobom uzależnionym od alkoholu oraz wsparcie ich rodzin.

Przy realizacji powyższych celów klubowi pomaga współpraca z :
» Urzędem Marszałkowskim w Łodzi
» Urzędem Miasta w Łasku
» Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łasku
» Specjalistyczną Poradnią Odwykową w Łasku
» Łaskim Domem Kultury
» Biblioteką Publiczną w Łasku
» Komendą Powiatową Policji w Łasku
» Ochotniczą Strażą Pożarną w Łasku
» Jednostką Wojskową w Łasku
» Szkołami

 

„MĄDRY UMYSŁ,
TO TRZEŹWY UMYSŁ,

(ze zbioru pt. Trzeźwe Myśli)